TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019

Kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019 chi tiết như sau:

Ngày: 08/09/2020

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 cho 44 sinh viên theo danh sách...

Ngày: 08/09/2020

Danh sách thí sinh dự thi tuyển sinh Đại học năm 2020 - đợt 1

Căn cứ vào thông tin khai báo y tế của thí sinh trên cỏng thông tin điện tử của trường tại http://bit.ly/2F6NcpS và tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức tuyển sinh thành hai đợt theo danh sách...

Ngày: 18/08/2020

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo, bồi dưỡng tài năng (khóa 3)

Căn cứ vào Quy chế tuyển sinh vào các Trường Đại học, Cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quyết định số 3652/QĐ-BVHTTDL ngày 28/9/2017, quyết định số 1864/QĐ-BVHTTDL ngày 23/5/2019, quyết định số 1535/QĐ-BVHTTDL ngày 08/6/2020...

 

Ngày: 11/08/2020