TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn
 

PHÒNG - TRUNG TÂM

TRƯỜNG ĐH MỸ THUẬT TP.HCM CÓ 4 PHÒNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ & 2 TRUNG TÂM TRỰC THUỘC TRƯỜNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG

Phòng Hành chính, Tổng hợp (HCTH)

CƠ CẤU TỔ CHỨC:

 1. CHỨC NĂNG:
  1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy quản lý của trường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp quy định, quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường;
  2. Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước; giữa Ban Giám hiệu với các bộ phận, với công chức, viên chức và sinh viên trong trường.
  3. Tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác Kế toán, Tài chính của đơn vị.
  4. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, sinh hoạt của công chức, viên chức và người lao động và sinh viên của trường; bảo đảm an toàn, vệ sinh trong khuôn viên nhà trường.
    
 2. NHIỆM VỤ

  Phòng Hành chính, Tổng hợp được phân chia thành 3 bộ phận trực thuộc: Tổ chức – Hành chính, Tài vụ, Quản trị. Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

  2.1 Nhiệm vụ của bộ phận Tổ chức – Hành chính:

  1. Công tác tổ chức :
   • Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính; giúp Ban Giám hiệu xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế hoạt động của các bộ phận trực thuộc trường;
   • Phối hợp với các Trưởng phòng, khoa, Giám đốc trung tâm về việc xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong các bộ phận của trường. Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Hiệu trưởng, Đảng ủy về quy hoạch lâu dài đội ngũ công chức, viên chức và người lao động;
   • Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà nước về định biên và quản lý biên chế; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt và bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động;
   • Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong trường. Tổ chức, thực hiện công tác BHXH, BHYT, thỏa ước lao động, hợp đồng lao động,...;
   • Lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức và người lao động. Xét và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cùng các loại giấy tờ khác thuộc phạm vi tổ chức cán bộ, viên chức và người lao động trong trường. Thực hiện các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác tổ chức;
   • Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
   • Theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, theo dõi và thông tin kịp thời đến Ban Giám hiệu, Đảng ủy những thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến trường.
  2. Công tác thi đua- khen thưởng:
   • Trưởng phòng Hành chính, Tổng hợp/ hoặc phó trưởng phòng phụ trách Tổ chức – Hành chính là ủy viên thường trực Hội đồng Thi đua- khen thưởng của nhà trường.
   • Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các nhân và các đơn vị trong nhà trường;
   • Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp trình Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp xét duyệt;
   • Lưu trữ hồ sơ thi đua- khen thưởng.
  3. Công tác thường trực bảo vệ cơ quan:
   • Phụ trách Tổ Thường trực bảo vệ, chịu trách nhiệm về công tác an ninh, trật tự, công tác phòng cháy chữa cháy trong toàn bộ khuôn viên nhà trường;
   • Bảo vệ có trách nhiệm gìn giữ tài sản trong cơ quan, kết hợp với địa phương và các bộ phận có liên quan trong trường để xử lý hoặc đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật.
  4. Công tác hành chính văn thư:
   • Xây dựng và ban hành văn bản của trường. Quản lý việc sử dụng con dấu của trường theo quy định;
   • Tổ chức khâu liên lạc, tiếp nhận, quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ, hồ sơ các cơ quan bên ngoài và các bộ phận liên quan theo đúng địa chỉ và đúng nguyên tắc về văn thư hành chính;
   • Cấp các loại giấy giới thiệu, giấy công tác, nghỉ phép, nghỉ hè, chứng nhận lãnh tiền, bưu phẩm, sao y các văn bản, bằng cấp,... do trường cấp.
   • Phối hợp với bộ phận Quản trị thay mặt cơ quan gửi thiệp, hoa chúc mừng các đơn vị có quan hệ với trường.
  5. Công tác phối hợp:
   • Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học của trường.

     

    2.2. Nhiệm vụ của bộ phận Tài vụ:

    1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế tóan, theo chuẩn mực và chế độ kế tóan.
    2. Kiểm tra giám sát các khoản thu, chi Tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.
    3. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
    4. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
    5. Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí  hàng năm của toàn trường.
    6. Tham mưu, xây dựng phương án tổ chức thực hiện kế hoạch Tài vụ hàng năm, theo dõi kiểm tra việc thực hiện kế họach và dự toán Ngân sách đúng mục tiêu, đúng quy định của pháp luật;
    7. Quản lý Tài chính, Kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp III, thực hiện chế độ kế toán, quyết toán tài chính theo quy định hiện hành;
    8. Thẩm định, lập dự toán chi tiết từ các nhiệm vụ chi theo kế hoạch hàng năm;
    9. Quản lý hồ sơ mua sắm Tài sản nhà nước tại Trường và thực hiện chế độ về báo cáo tài sản theo quy định của pháp luật;
    10. Hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện các  quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chế độ, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực Kế họach, Tài chính của Trường và các đơn vị trực thuộc Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ;
    11. Thực hiện chế độ báo cáo Tài chính theo quy định của pháp luật;
    12. Thông báo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
    13. Quản lý, bảo quản, lưu giữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế tốn theo quy định của pháp luật;
    14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
    15. Tổ chức thu học phí của sinh viên và học viên cao học và tại chức theo đúng quy định của Nhà nước;
    16. Định kỳ hàng quý phải báo cáo tình hình công tác tài chính cho Ban giám hiệu nhà trường.
    17. Phối hợp với bộ phận Tổ chức – Hành chính trong công tác bảo hiểm xã hội cho công chức, viên chức, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức và sinh viên toàn trường.
    18. Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp trong công tác quản lý tài sản Nhà nước tại trường.
    19. Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp; phòng Công tác sinh viên trong công tác bảo hiểm y tế cho công chức viên chức và sinh viên toàn trường.

  2.3 Nhiệm vụ của bộ phận Quản trị:

  1. Công tác quản trị:
   • Xây dựng kế hoạch quản lý tài sản, nhà cửa, trang thiết bị; theo dõi, giám sát việc mua sắm và tình hình quản lý sử dụng tài sản, nhà cửa, trang thiết bị của trường;
   • Trực tiếp quản lý tài sản nhà nước tại trường. Hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức kiểm kê tài sản của trường. Tổ chức kiểm tra, lập sổ sách, kiểm kê, phân loại tài sản theo định kỳ và theo yêu cầu của cấp trên;
   • Có kế hoạch bảo quản và thường xuyên tu sửa nhà cửa, điện nước và các tiện nghi khác để phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Thực hiện chế độ khấu hao tài sản, đề xuất việc thanh lý, xử lý tài sản vật tư (đảm bảo tận dụng và tiết kiệm);
   • Quản lý mạng điện thoại, bảo đảm thông tin thông suốt và thực hành tiết kiệm;
   • Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện treo khánh tiết, băng rôn, banner, khẩu hiệu tuyên truyền.
   • Cấp các loại giấy về kế hoạch điều xe, phiếu báo sử dụng điện nước; phiếu xuất vật tư theo kế hoạch đã được BGH duyệt.
  2. Công tác y tế:
   • Quản lý công tác vệ sinh, phòng bệnh, xử lý những trường hợp bệnh thông thường và sơ cấp cứu;
   • Cán bộ y tế lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên; tổ chức khám sức khỏe công chức, viên chức và người lao động và cho sinh viên mới nhập học, khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên trong thời gian học tập theo quy định; xử lý những trường hợp không đủ sức khỏe để học tập;
   • Phối hợp với bộ phận Tổ chức – Hành chính về công tác bảo hiểm cho cán bộ, viên chức và người lao động, BHTN cho sinh viên, giải quyết những trường hợp sinh viên ốm đau, tai nạn, rủi ro,…;
   • Phối hợp với Công đoàn trường để có những đề nghị về chế độ an dưỡng, trợ cấp,… cho những cán bộ, viên chức và người lao động có sức khỏe yếu,… Lập hồ sơ, thủ tục để chuyển Hội đồng giám định y khoa về tình trạng sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người lao động;
   • Lập kế hoạch, dự trù mua thuốc, dụng cụ y tế và công tác vệ sinh hàng năm theo kinh phí được duyệt cho trường.

3. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Lãnh đạo phòng:
     Ths. Nguyễn Thị Phương Nga - Trưởng phòng - Kế toán trưởng
 

Nhân sự:

 1. Đỗ Thị Thúy Hoa - Kế toán viên
 2. Nguyễn Thị Trúc Linh - Kế toán viên
 3. Nguyễn Thị Hương - Kế toán viên
 4. Nguyễn Thị Liệu - Kế toán viên
 5. Phan Thọ Cẩm Mai - Thủ quỹ
 6. Nguyễn Thị Hồng Chi - Chuyên viên
 7. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chuyên viên
 8. Ths. Nguyễn Hoàng Xuân Hương - Chuyên viên  
 9. Đỗ Như Hiền - Chuyên viên
 10. Nguyễn Xuân Bình - Chuyên viên
 11. Nguyễn Văn Hoàng - Lái xe
 12. Trần Văn Thơm - Nhân viên
 13. Giang Thị Đông Phúc - Y tế
 14. Phạm Thế Việt - Thợ điện
 15. Trần Thị Phượng - Nhân viên tạp vụ
 16. Trần Thị Loan - Nhân viên tạp vụ
 17. Nguyễn Thị Ngọc - Nhân viên tạp vụ
 18. Đinh Thị Ngà - Nhân viên tạp vụ
 19. Phan Việt Mỹ - Tổ trưởng Bảo vệ
 20. Nguyễn Văn Lợi - Bảo vệ
 21. Đào Văn Bá - Bảo vệ
 22. Phan Nguyễn Quang Minh - Bảo vệ

Văn phòng: Lầu 5 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3841 6012 - Bộ phận Tài vụ
                     Điện thoại: 028.3803 0237 - Bộ phận Tổ chức Hành chính
                     Điện thoại: 028.3803 0237 - Bộ phận Quản trị

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

 1. Chức năng:
  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong việc định hướng công tác đào tạo của trường trước mắt và lâu dài;
  • Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập tại trường.
  • Đề xuất, chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học;
  • Phát triển mối quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, thông tin khoa học và giao lưu nghệ thuật.
  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng phương hướng, kế hoạch, quy mô đào tạo sau đại học (SĐH) của trường;
  • Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý và phát triển đào tạo SĐH.
 2. Nhiệm vụ:

Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được phân chia thành 3 bộ phận trực thuộc:

 • Đào tạo Đại học
 • Đào tạo Sau Đại học
 • Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

2.1. Nhiệm vụ của bộ phận Đào tạo Đại học:

 1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định quy mô đào tạo; mở rộng các ngành đào tạo hoặc các chuyên ngành mới;
 2. Tham mưu cho Hiệu trưởng lên kế hoạch, tổ chức điều hành công tác tuyển sinh và thi tốt nghiệp hàng năm. Quản lý cấp phát văn bằng tốt nghiệp cho các bậc học: cao đẳng, đại học;
 3. Quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của trường cho từng khóa học, năm học, học kỳ thông qua các công tác:
  • Lập thời khóa biểu, bố trí, điều hành việc giảng dạy và học tập các học phần thuộc khối kiến thức: giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp;
  • Xếp lịch thi, kiểm tra và phối hợp với các Phòng, Khoa tổ chức kiểm tra, thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên;
  • Quản lý khối lượng giờ dạy, chế độ giảng dạy của giảng viên và giảng viên thỉnh giảng. Phối hợp với các Phòng, Khoa quản lý, điều hành đội ngũ giảng viên, mời giảng viên thỉnh giảng (theo qui chế của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
  • Quản lý các khoá học nhà trường liên kết đào tạo với các trường khác;
  • Tổng hợp kết quả học tập, theo dõi kết quả học tập toàn diện của sinh viên;
  • Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo của Bộ, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập, kịp thời đề xuất những điều chỉnh, bổ sung,...;
  • Xử lý các các thông tin về học vụ để đề nghị cho sinh viên tạm nghỉ học, thôi học, nhập trường, tốt nghiệp để trình Hội đồng trường và Hiệu trưởng quyết định;
  • Thực hiện và giải quyết các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác Đào tạo như: chứng chỉ môn học, chứng nhận điểm, bảng điểm, bằng tốt nghiệp, chuyên ngành học.
 4. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo hệ không chính quy. Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo hệ không chính quy.
 5. Cấp các loại giấy giới thiệu cho sinh viên đi vẽ, đi thực tế theo kế hoạch đã được Ban Giám hiệu duyệt; giấy gọi nhập học cho sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.
 6. Công tác phối hợp:
  • Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch học tập, chương trình, giáo trình giảng dạy;
  • Phối hợp với bộ phận CTCT và QLSV – Phòng Công tác sinh viên, các khoa về công tác sinh viên, kết hợp với Đoàn TNCS và HSV tổ chức, quản lý đời sống vật chất và tinh thần của sinh viên;
  • Phối hợp với bộ phận Quản trị - Phòng Hành chính, Tổng hợp trong việc quản lý phòng học, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.

2.2. Nhiệm vụ của bộ phận Đào tạo Sau Đại học:

 1. Soạn thảo phương hướng, kế hoạch, quy mô, biện pháp quản lý và triển khai công tác đào tạo SĐH thuộc các ngành học của trường. Xây dựng chương trình đào tạo SĐH trình HĐKH và BGH xét duyệt;
 2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng triển khai tổ chức tuyển sinh SĐH hàng năm;
 3. Soạn thảo và trình Hiệu trưởng quyết định, ban hành các quyết định của trường về việc thực hiện quy chế đào tạo SĐH. Hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra việc thực hiện quy chế này;
 4. Giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, kiểm tra công tác bồi dưỡng SĐH; liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước về công tác đào tạo SĐH. Quản lý thực hiện mọi công việc học vụ: quản lý, lập kế hoạch học tập, thời khóa biểu, mời giảng viên, tổ chức giảng dạy và học tập, kiểm tra theo dõi chất lượng đào tạo và tiến độ học tập nghiên cứu của học viên cao học. Có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ việc học tập của học viên;
 5. Xem xét, lập danh sách đề nghị thành lập các Hội đồng chấm luận văn cao học. Triển khai tổ chức Hội đồng chấm luận văn;
 6. Tổ chức và quản lý các loại văn bằng và chứng chỉ SĐH;
 7. Phối hợp với bộ phận Tài vụ - Phòng Hành chính, Tổng hợp lập kế hoạch kinh phí đào tạo SĐH để tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng; kiểm tra, theo dõi và lập bảng thống kê khối lượng giảng dạy của giảng viên để bộ phận Tài vụ thanh toán; đề xuất các nhu cầu, điều kiện cần thiết cho đào tạo SĐH;
 8. Lưu trữ hồ sơ, số liệu về đào tạo SĐH.

2.3. Nhiệm vụ của bộ phận Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:

 1. Công tác NCKH:
  • Quản lý các tài sản khoa học (bao gồm các hiện vật bảo tàng, các báo cáo tổng kết đề tài, dự án nghiên cứu, các chương trình, giáo trình giảng dạy và lý lịch khoa học của giảng viên- cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường,…;
  • Theo dõi và kiểm tra các bộ phận trong trường về thực hiện kế hoạch, tiến độ và nội dung nghiên cứu khoa học. Sơ kết, tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học theo định kỳ và năm học;
  • Đề xuất việc khen thưởng các sáng kiến trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;
  • Tổ chức thông tin khoa học và các hội nghị khoa học trong và ngoài trường;
  • Tổ chức công tác triển lãm giao lưu, trao đổi nghệ thuật trong và ngoài nước;
  • Lập kế hoạch tổ chức cho Hội đồng khoa học của trường xét duyệt, nghiệm thu các đề tài khoa học, chương trình, sách, tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập.
  • Chục hình và lưu trữ hình ảnh về bài thi tốt nghiệp của sinh viên Trường.
 2. Công tác đối ngoại và quan hệ quốc tế:
  • Phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Văn hoá, Thể Thao và Du lịch;
  • Quản lý các hoạt động đối ngoại trong và ngoài nước của trường;
  • Thiết lập, duy trì các quan hệ trong và ngoài nước; thu thập, tập hợp thông tin, nghiên cứu đối tác, tìm hiểu chọn lựa đề án, chương trình để lập ra các dự án hợp tác quốc tế, trao đổi NCKH, đào tạo, triển lãm, trình Hiệu trưởng quyết định;
  • Phối hợp với Phòng Hành chính, Tổng hợp  (và các bộ phận có liên quan) làm thủ tục xuất nhập cảnh cho các đoàn ra và đón tiếp các tổ chức, cá nhân nước ngoài đến trao đổi hợp tác, nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại trường.

3. Cơ cấu tổ chức: 

Lãnh đạo phòng:

 1. Ths. Bạch Huyền Linh - Phó trưởng phòng, phụ trách phòng
 2. Ths. Trần Ngọc Vân - Phó trưởng phòng
 3. Cn. Huỳnh Thanh Trang - Phó trưởng phòng
 4. Ts. Nguyễn Hồng Ngọc - Phó trưởng phòng

4. BỘ PHẬN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

     Ths. Bạch Huyền Linh Phụ trách bộ phận

 4.1 Nhân sự:

 1. Ths. Nguyễn Thị Nguyệt - Chuyên viên
 2. Cn. Lưu Tiến Khuynh - Chuyên viên (Đang học Thạc sĩ)
 3. Nguyễn Hoàng Kim - Nhân viên
 4. Trần Quốc Phương - Nhân viên

4.2 Văn phòng: Lầu 4 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                           Điện thoại: 028. 3841 6010 

---------------

5. BỘ PHẬN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

        Ts. Nguyễn Hồng Ngọc - Phó trưởng phòng

5.1 Nhân sự:

 1. Ths. Phạm Thị Yến - Chuyên viên
 2. CN. Bùi Thị Cúc - Chuyên viên

5.2 Văn phòng: Lầu 4 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                           Điện thoại: 028. 3510 9542

---------------

6. BỘ PHẬN QLKH&HTQT

       Cn. Huỳnh Thanh Trang (Đang học NCS)

Văn phòng: Lầu 5 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028. 3803 0538

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG

Phòng Công tác sinh viên

 1.  Chức năng:
  1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên toàn trường, gồm các lĩnh vực: đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu xây dựng phát triển trường;
  2. Quản lý sinh viên toàn trường;
  3. Có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành toàn bộ công việc về ăn, ở và sinh hoạt của sinh viên trong KTX do trường quản lý.
 2. Nhiệm vụ:

  Phòng Công tác sinh viên được phân chia thành 2 bộ phận trực thuộc: Công tác chính trị và Quản lý sinh viên; Ký túc xá. Với nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận như sau:

  1. Tham mưu giúp Đảng uỷ, Ban Giám hiệu tổ chức các ngày lễ, các buổi sinh hoạt chính trị, thời sự cho toàn trường; tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm;
  2. Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính sách, chế độ cho sinh viên; phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức, hướng dẫn, giải đáp mọi thắc mắc của sinh viên về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và của trường đối với sinh viên. Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Ban Giám hiệu đối với sinh viên;
  3. Kiểm tra thực hiện quy chế đào tạo, nội quy nhà trường đối với sinh viên và đề xuất biện pháp xử lý;
  4. Tổ chức chấm điểm rèn luyện cho sinh viên toàn trường gửi kết quả điểm về  Phòng Đào tạo theo quy định;
  5. Quản lý sinh viên; tập hợp thống kê về lý lịch của sinh viên;
  6. Chuẩn bị hồ sơ và thường trực Hội đồng khen thưởng và kỷ luật của sinh viên. Thường trực Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách, miễn giảm học phí, học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên;
  7. Phụ trách cấp các loại giấy tờ liên quan đến sinh viên như sau:
     + Giấy xác nhận vay vốn ngân hàng;
     + Chứng nhận xin hoãn nghĩa vụ quân sự;
     + Chứng nhận lý lịch sinh viên;
     + Giấy giới thiệu sinh viên đi làm thêm ngoài giờ học;
     + Giấy xác nhận là sinh viên trường (dùng để bổ túc hồ sơ);
     + Thẻ sinh viên;
     + Phụ  trách giới thiệu việc làm cho sinh viên; khảo sát việc làm của sinh viên sau khi ra trường;
   Quản lý phòng truyền thống;
  8. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn thể mỹ cho sinh viên trường;
  9. Phối hợp với bộ phận Tài vụ - Phòng Hành chính, Tổng hợp; bộ phận Đào tạo Đại học – Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế đôn đốc sinh viên đóng học phí theo đúng quy định của trường.
  10. Quản lý trực tiếp toàn bộ tài sản CSVC: nhà cửa, phòng ở, phòng học, phòng làm việc, sân bãi, điện nước;
  11. Tổ chức việc sinh hoạt ăn, ở và học tập của sinh viên trong KTX, đảm bảo công tác vệ sinh phòng dịch cho sinh viên, giải quyết các trường hợp sơ cấp cứu. Kết hợp với các Khoa, Đoàn TNCS, HSV, bộ phận CTCT&QLSV tổ chức hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ; hoạt động xã hội ở địa phương, rèn luyện tư cách, nhân phẩm, nếp sống văn minh cho sinh viên;
  12. Tổ chức bảo vệ tài sản, giữ gìn trật tự an ninh, phòng chống tệ nạn trong KTX và công tác phòng cháy chữa cháy. Kết hợp với địa phương, với các bộ phận có liên quan trong trường tiến hành xử lý hoặc đề nghị lên cấp trên xử lý các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế KTX hoặc vi phạm pháp luật trong sinh viên;
  13. Phối hợp với bộ phận Quản trị và bộ phận Tài vụ – Phòng Hành chính, Tổng hợp tổ chức việc nhận vào và cho ra khỏi KTX đối với sinh viên theo đúng với các điều kiện và tiêu chuẩn do trường đề ra. Đồng thời kết hợp với địa phương tổ chức quản lý tạm trú theo đúng quy định của chính quyền địa phương và nhà trường.
    
 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo phòng:
Ths. Nguyễn Hoàng Yến - Trưởng phòng

Nhân sự:

 1. Cn. Nguyễn Thị Lệ Thu - Chuyên viên
 2. Ths. Trương Văn Đức - Chuyên viên
 3. CĐ. Lê Văn Đồng - Nhân viên KTX
 4. Nguyễn Thị Lộc - Nhân viên KTX
 5. Phan Nguyễn Quang Minh - Bảo vệ KTX

Văn phòng: Lầu 4 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3510 0328

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

 1. Chức năng:
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng; Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Về hoạt động Khảo thí: Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp cuối khóa theo đúng các quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc tổ chức làm các loại đề thi và hình thức thi các học phần; Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Tổ bộ môn để kiểm tra khâu ra đề, nhân đề thi, tổ chức coi thi, chấm thi và lưu trữ, phân tích xử lý các kết quả thi; Phối hợp với các Khoa đào tạo, các Tổ bộ môn xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi cho từng học phần, cải tiến và phát triển các phương pháp thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo; Tham gia tư vấn nghiệp vụ về quy trình, phương pháp đảm bảo chất lượng đào tạo, thi- kiểm tra đánh giá cho các đơn vị; Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần và qua sự phản ánh của sinh viên; Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc học phần, thi cuối khóa; Tổ chức, biên tập, in sao đề thi tuyển sinh.
  2. Về hoạt động Đảm bảo chất lượng: Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo; Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường; Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng; Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động kiểm định chất lượng; Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị. Chụp hình và lưu trữ hình ảnh về bài thi học phần của sinh viên Trường
 3. Cán bộ quản lý:

  Ths. Nguyễn Duy Du - Quyền Trưởng phòng

  Nhân sự:

  1. Ths. Nguyễn Thị Thái Hằng - Chuyên viên

Văn phòng: Lầu 3 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3551 5753

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ TRUNG TÂM THÔNG TIN, THƯ VIỆN

Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Lãnh đạo nhà trường được thành lập theo quyết định số:…/…/…. Trung tâm có các chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:
Trung Tâm Thông tin - Thư viện có 2 bộ phận:

 • Bộ phận quản lý Thư viện: thực hiện chức năng thư viện theo phân công của
 • Bộ phận quản lý Tạp chí, Truyền thông và Triển lãm: Thực hiện chức năng Quản lý tạp chí khoa học, triển lãm, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường.

1. Chức năng:

Trung Tâm Thông tin – Thư viện có 2 chức năng chính:

 • Chức năng Thư viện:
  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật của Trường;
  • Tổ chức hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác của Nhà trường.
 • Chức năng quản lý Tạp chí, Truyền thông và Triển lãm:
  • Xuất bản Tạp chí Khoa học theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và theo chỉ đạo của Tổng Biên tập;
  • Điều hành, quản trị cổng thông tin điện tử của Nhà trường; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM.
  • Phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm, trưng bày khi được giao

2. Nhiệm vụ

A. Nhiệm vụ Bộ phận Thư viện.

 • Tham mưu giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện, tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;
 • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; thu nhận các tài liệu, giáo trình do nhà trường xuất bản, tài liệu hội thảo, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ, khoá luận của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
 • Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
 • Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng.

B. Nhiệm vụ Bộ phận Tạp chí, Truyền thông và Triển lãm

 1. Quản lý Tạp chí
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và hoạt động của Tạp chí theo quy định;
  • Chịu trách nhiệm xuất bản các ấn phẩm của Tạp chí; in, nộp lưu chiểu và phát hành theo quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
    
 2. Truyền thông

2.1 Hoạt động website:

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc điều hành, quản lý và phát triển cổng thông tin của Nhà trường; quản lý và quản trị nội dung trên hệ thống website  nhằm phục vụ công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đồng thời quảng bá rộng rãi hình ảnh của trường;
 • Xây dựng các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan đến hoạt động webiste và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành;
 • Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Trường trên hệ thống website của nhà trường;
 • Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện việc cập nhật tin, bài, chỉ đạo của Hiệu trưởng và cấp trên về hoạt động của website;
 • Xác nhận việc đăng thông tin các bài báo Khoa học; các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài trường;
 • Triển khai các dịch vụ thông tin quảng cáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trường trong từng giai đoạn phát triển.

2.2 Hoạt động Truyền thông:

 • Thực hiện chức năng truyền thông, quan hệ công chúng và quảng bá thương hiệu của Trường nhằm góp phần phát triển hợp tác, thu hút các nguồn lực cho sự phát triển Nhà trường và các đơn vị trực thuộc;
 • Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức thực hiện triển lãm, các chương trình mục tiêu, các sự kiện được giao;
 • Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông và là đầu mối triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Nhà trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Bộ phận Truyền thông.

2.3 Hoạt động về triển lãm

 • Quản lý nhà triển lãm phục vụ công tác đào tạo của nhà trường;
 • Các hoạt động triển lãm không vì mục đích thương mại;
 • Các hoạt động triển lãm mang tính chất thương mại

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý
Ths. Nguyễn Ngọc Vinh - Phụ trách Trung tâm

Bộ phận Truyền thông, Website & Triển Lãm
Ths. Nguyễn Ngọc Vinh - Phụ trách bộ phận

     Nhân sự

 1. Ths. Trần  Kim Chi - Chuyên viên

Văn phòng: Lầu 1A nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3841 7542

Bộ phận Thư viện
Cn. Đặng Thanh Quyên - Phụ trách bộ phận

     Nhân sự

 1. Ths. Nguyễn Minh Đạt - Chuyên viên
 2. Cn. Lại Thị Diệu Uyên - Chuyên viên
 3. Cn. Phạm Xuân Bách - Chuyên viên

Văn phòng Thư viện: Lầu 8 nhà học thực hành - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                                     Điện thoại: 028.3841 7542

 1. Chức năng:
  • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong lĩnh vực nghiên cứu thực hiện thi công các công trình mỹ thuật phục vụ xã hội, nhằm nâng cao kỹ năng thực hành cho sinh viên và phục vụ nhu cầu của nền kinh tế quốc dân.
  • Tổ chức phục vụ cho việc giảng dạy tin học các lớp chính khoá, tổ chức thực hiện giảng dạy tin học ngoại khoá dưới sự quản lý của nhà trường.
  • Tổ chức đào tạo các lớp ngoại ngữ ngoại khóa cho các học viên trong và ngoài trường.
  • Trung tâm hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh được sử dụng tài khoản, con dấu của Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và thực hiện chế độ tài chính dưới sự quản lý thống nhất của Trường.
 2. Nhiệm vụ:
  1. Thực hiện tư vấn, thiết kế, tổ chức sáng tác mẫu phác thảo và thi công các công trình mỹ thuật như: Tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, trưng bày bảo tàng, phòng truyền thống, sa bàn, hộp hình, trang trí nội - ngoại thất và các loại hình trang trí khác do các tác giả trong và ngoài trường sáng tác.
  2. Hợp tác nghiên cứu ứng dụng các công trình mỹ thuật với các cá nhân, đơn vị liên quan theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
  3. Thực hiện các dịch vụ mỹ thuật như: Thiết kế, tạo mẫu các sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm của các ngành theo nhu cầu trong nền kinh tế quốc dân.
  4. Tổ chức quản lý, theo dõi, giám sát trong quá trình thi công các công trình mỹ thuật.
  5. Các lĩnh vực khai thác CNTT:
  • Phục vụ đào tạo tin học cho các lớp chính khóa;
  • Tổ chức đào tạo tin học ngoại khóa;
 3. Cơ cấu tổ chức:

Nguyễn Hồng Dương -  Giám đốc

Nhân sự:

Trần Quốc Việt - Chuyên viên

Văn phòng: Lầu 2 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3551 0652

BỘ PHẬN ĐÀO TẠO TIN HỌC & NGOẠI NGỮ (Polyart)

Ths. Phạm Như Linh - Phó Giám đốc

Nhân sự:

1. Hoàng Khánh Ly - Chuyên viên

2. Lê Thị Hà - Chuyên viên

3. Châu Thị Bích Hồng - Chuyên viên

4. Kiều Thị Sáu - Chuyên viên

Văn phòng: Lầu 2 nhà hiệu bộ - Trường ĐH Mỹ Thuật Tp.HCM - Số 5 Phan Đăng Lưu, P.3, Quận Bình Thạnh Tp.HCM
                     Điện thoại: 028.3843 3454 - 028. 6258 7271