TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

BAN GIẢNG VIÊN Lý luận-Phê Bình & Lịch sử mỹ thuật