TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 31/03/2021 TT-TTTV

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế công khai năm học 2019-2020

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công khai tất các biểu mẫu của báo cáo  như sau:

Trung Tâm Thông Tin - Thư viện.

Các bài viết khác