TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 09/01/2024 TT-TTTV

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC MỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Nghị định 84/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo Dục;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định 214/QĐ-ĐHMTHCM ngày 02/11/2023 của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập năm học 2023 – 2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét học bổng khuyến khích học tập
năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy;

Theo đề nghị của Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác sinh viên.

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên hình thức đào tạo chính quy...

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên tài năng học kỳ I năm học 2023 - 2024...

 

Các bài viết khác