TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 01/12/2023 TT-TTTV

Thông báo kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp

KẾ HOẠCH 

Khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo
dành cho sinh viên tốt nghiệp 

 

- Căn cứ Công văn số 3943/BGDĐT - GDĐH ngày 31/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát, công khai và báo cáo về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp;

- Thực hiện kế hoạch năm học và kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục
năm học 2023 - 2024 của trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch khảo sát việc làm và đánh giá chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1.  Mục đích

- Nắm bắt tình hình việc làm, sự phản hồi của người học sau khi ra trường về nội dung, chương trình đào tạo làm cơ sở để nhà trường bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của xã hội.

- Có cơ sở kết nối với cựu sinh viên nhằm tăng cường sự hỗ trợ về mọi mặt cho sinh viên trường và góp phần phát triển nhà trường.

- Kết quả khảo sát phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng của nhà trường và các hoạt động liên quan khác.

1.2. Yêu cầu

- Công tác triển khai Khảo sát việc làm và chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đảm bảo
độ tin cậy, lưu giữ các minh chứng và tài liệu theo quy định;

- Báo cáo khảo sát sinh viên tốt nghiệp đánh giá được thực trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp, tính phù hợp của chương trình đào tạo với tình hình thực tế; phải được gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của nhà trường; Nhập liệu sinh viên tốt nghiệp vào hệ thống phần mềm báo cáo tình trạng việc làm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT

- Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp và chương trình đào tạo: Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 2/2023 theo Quyết định số 32/QĐ -ĐHMTHCM  ngày 24 tháng 02 năm 2023.

- Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo: Dành cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2023 theo Quyết định số 186 /QĐ-ĐHMTHCM ngày 12 tháng 9 năm 2023

III. NỘI DUNG KHẢO SÁT

Khảo sát tình hình việc làm và đánh giá chương trình đào tạo thông qua
các nội dung sau:

3.1.  Khảo sát việc làm:

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, thời gian có việc làm sau tốt nghiệp; Sự phù hợp của công việc đối với ngành đào tạo;

- Loại hình cơ quan doanh nghiệp sinh viên đang làm việc;

- Mức thu nhập bình quân;

- Mức độ đáp ứng về kiến thức, kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp với công việc hiện tại;

- Lý do chưa xin được việc làm;

- Những ý kiến đóng góp của sinh viên giúp nhà trường đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng.

Link Khảo sát...

3.2.  Khảo sát đánh giá chương trình đào tạo:

Thu thập ý kiến đánh giá của cựu sinh viên về chương trình đào tạo và những ý kiến đóng góp đề xuất cho Nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.

  1. QUY TRÌNH KHẢO SÁT

4.1. Tổ chức khảo sát:

- Xây dựng kế hoạch khảo sát, hoàn thiện biểu mẫu khảo sát và đăng tải đường link trên website của nhà trường, thông tin đến các đơn vị liên quan;

- Tổng hợp cơ sở dữ liệu của sinh viên tốt nghiệp;

- Gửi phiếu khảo sát.

Link Khảo sát...

4.2. Xử lý kết quả:

Sau khi thu thập thông tin khảo sát, tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả, thực hiện báo cáo khảo sát việc làm trình Ban Giám hiệu, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng quy định.

  1. CÁCH THỨC KHẢO SÁT

- Khảo sát online:

+ Phiếu khảo sát được thiết kế thông qua công cụ hỗ trợ google.

+ Đường link được đăng tải trên Website của Trường, Fanpge phòng Công tác sinh viên, gửi qua Email, facebook, zalo của sinh viên.

Link Khảo sát...

+ Sau khi sinh viên điền đầy đủ các tiêu chí trên phiếu khảo sát, nhấn nút gửi, kết quả sẽ được tập hợp và gửi về thông qua tài khoản đăng ký bằng địa chỉ congtacsinhvien@hcmufa.edu.vn

- Gọi điện phỏng vấn trực tiếp:  Thực hiện đối với sinh viên không phản hồi phiếu khảo sát online.

Gọi điện trực tiếp cho sinh viên theo số điện thoại đăng ký trong phiếu thông tin sinh viên tốt nghiệp, đặt câu hỏi theo các tiêu chí trên phiếu khảo sát, ghi nhận ý kiến để làm số liệu báo cáo.

Link Khảo sát...

  1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

- Bộ phận Công tác sinh viên  - Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác sinh viên xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu khảo sát, lên phương án khảo sát và thực hiện báo cáo theo quy định;

- Bộ phận Đào tạo - Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
cung cấp thông tin sinh viên tốt nghiệp năm 2023 phục vụ khảo sát;

- Trung tâm Thông tin Thư viện hỗ trợ đăng thông tin lên website của nhà trường;

- Các khoa hỗ trợ trong việc thông tin, gửi link phiếu khảo sát đến sinh viên tốt nghiệp năm 2023.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

STT

Nội dung

Thời gian

Phụ trách

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch, mẫu phiếu khảo sát trình Ban giám hiệu

Từ 13/11 - 16/11//2023

Bộ phận CTSV – Phòng ĐBCLGD&CTSV

 

2

Đăng tải thông báo và đường link phiếu khảo sát lên website

17/11/2023

Bộ phận IT – Trung tâm TT, TV

 

3

Thu thập kết quả khảo sát & thực hiện báo cáo

17/11 -31/12/2023

Bộ phận CTSV – Phòng ĐBCLGD&CTSV

 

Link Khảo sát...

Toàn văn thông báo...

 

Các bài viết khác