TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 31/05/2023 TT-TTTV

LỄ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN VŨ LÂN

Ngày 31/05/2023, Bộ phận Sau đại học (Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác Quốc tế), trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM đã tổ chức lễ bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Vũ Lân với đề tài luận án “Nghệ thuật trang trí ở lăng Thiệu Trị - Huế”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Phan Thanh Bình.

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Vũ Lân trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án. Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Lý luận - Lịch sử Mỹ thuật, mã số 9210101 với số phiếu tán thành là 07/07. Đây là công trình nghiên cứu có tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao.

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, Luận án là một công trình có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, hoàn thiện luận án.

 

GS.TS.Trương Quốc Bình - Phản biện 1 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Tiên - Phản biện 2 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng - Phản biện 3 đọc bản nhận xét đánh giá Luận án

 

PGS.TS.Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Hội đồng đọc Quyết nghị của Hội đồng

 

NCS và PGS.TS. Phan Thanh Bình (người hướng dẫn khoa học) chụp hình lưu niệm

 

 

 Hội đồng chấm Luận án chụp hình lưu niệm cùng NCS

 

Các bài viết khác