TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP. HCM| Tel : (84-8) 38 030 237 | Email : info@hcmufa.edu.vn

TIN TỨC

Ngày: 15/05/2023 TT-TTTV

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Đại học chính qui

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật TP.Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT, ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả điểm rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định 02/QĐ-ĐHMTHCM ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Công tác sinh viên.

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022 - 2023 hệ Đại học chính qui (có danh sách đính kèm).

Bảng tổng hợp kết quả xếp loại điểm rèn luyện dự kiến học kỳ I năm học 2022-2023

Danh sách khoa Mỹ Thuật Tạo Hình

Danh sách khoa MTUD

Danh sách khoa Lý Luận và Sư Phạm Mỹ Thuật

Quyết định  

Điều 2. Trưởng các phòng, khoa, trung tâm có liên quan và các sinh viên có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Các bài viết khác