Tuyển sinh

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo tuyển sinh tiến sĩ năm 2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

       TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT

                  TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:67/TB-ĐHMTHCM

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NĂM 2018

 

Kính gửi:………………………………………………………………

 

 • Căn cứ Quyết số 540/QĐ-BVHTTDL, ngày 06/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành:

Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật           Mã số: 9210101

 1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau

 1. Điều kiện văn bằng: thỏa mãn một trong các điều kiện sau:
 1. Có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành dự tuyển.
 2. Có bằng thạc sĩ ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và phải học các môn bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.
 3. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, đúng ngành và ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.
 1. Có đề cƣơng nghiên cứu: (xem hướng dẫn Phụ lục I kèm theo thông báo này)
 2. Có hai thƣ giới thiệu: của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh (Phụ lục II).

(Những người giới thiệu này cần có thời gian cùng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển).

Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, theo các khía cạnh dưới đây:

 1. Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp;
 2. Năng lực hoạt động chuyên môn;
 3. Phương pháp làm việc;
 4. Khả năng nghiên cứu;
 5. Khả năng làm việc theo nhóm;
 6. Điểm mạnh và điểm yếu của người dự tuyển;

 

 1. Triển vọng phát triển về chuyên môn;
 2. Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.
 1. Trình độ ngoại ngữ: Có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động quốc tế về chuyên môn phục vụ nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài luận án. Cụ thể thí sinh phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
 • Có bằng đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong thời gian học tập là một trong 6 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngoại ngữ một trong các thứ tiếng nói trên do các cơ sở của Việt Nam cấp;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục III).
 • Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (căn cứ theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Ứng viên có bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài không phải là tiếng Anh thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

 1. Kinh nghiệm nghiên cứu: có một trong các loại công trình khoa học có phản biện trong thời hạn (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển như sau:
 • Bài báo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học được Hội đồng chức danh giáo sư công nhận;
 • Đề tài khoa học từ cấp cơ sở trở lên;
 • Bài tham luận tại hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện đã được in Kỷ yếu hoặc được in thành sách;
 1. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ; Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận về nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

II.CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

 1. Thí sinh được ưu tiên trong tuyển sinh thuộc những đối tượng sau:
 • Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;
 • Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
 • Người thuộc dân tộc thiểu số;
 • Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên tại các khu vực vùng cao, miền núi, hải đảo, vùng sâu, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký thi. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc vùng cao, miền núi do Ủy ban Dân tộc và Miền núi xét công nhận. Danh mục các xã, phường, thị trấn thuộc hải đảo, vùng sâu do Chủ tịch Ủy

 

ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp.

 • Người được giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ cấp quốc gia trở lên.
  1. Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên cũng chỉ được hưởng một lần ưu tiên.

III.HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TUYỂN NCS GỒM

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển trong đó cần ghi rõ chuyên ngành ngoại ngữ đăng ký dự tuyển (chọn 1 trong 6 ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung, Nhật), trình độ đào tạo (tiến sĩ), hình thức đào tạo (không tập trung), đối tượng dự tuyển (cán bộ công chức, doanh nhân, tự do...), nghề nghiệp và nơi làm việc, cam kết thực hiện quy chế sau khi trúng tuyển (Phiếu đang ký dự tuyển theo mẫu đơn của cơ sở  đào tạo).
 2. Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ, luận văn thạc sĩ; các chứng chỉ bổ túc kiến thức khác sau đại học (nếu có); các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đã có.
 3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm).
 4. Lý lịch khoa học (có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan đối với người là công chức, viên chức, Phụ lục IV)
 5. Công văn giới thiệu đi dự tuyển của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức)
 6. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa (có thời hạn 6 tháng trước ngày hết hạn nộp hồ sơ).
 7. Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn.
 8. Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).
 9. Các công trình khoa học đã công bố:
 • Đề tài khoa học cấp Nhà nước, Bộ, Cơ sở đã nghiệm thu (nộp photocopy quyết định, hợp đồng và biên bản nghiệm thu);
 • Hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia chuyên ngành có phản biện đã in kỷ yếu; sách in chung và in riêng (photocopy trang bìa, trang mục lục và toàn văn bài đã in);
 • Bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành văn hóa nghệ thuật được Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận;
 1. Đề cương nghiên cứu của thí sinh (06 bản: 1 bản có tên, đơn vị công tác của thí sinh, 05 bản không có tên, đơn vị công tác của thí sinh)
 2. 02 Thư giới thiệu (để trong phong bì, dán niêm phong bằng chữ ký của người giới thiệu)
 3. 04 Ảnh chân dung (4x6cm)

Link tải mẫu hỗ sơ dưới đây.

 

Ghi chú: Trường chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ trên. Khi nộp hồ sơ, cần mang theo các bản gốc để cơ sở đào tạo đối chiếu với các bản sao, mang theo luận văn thạc sĩ (trường hợp đối tượng dự tuyển là thạc sĩ).

IV.QUY TRÌNH XÉT TUYỂN

Kỳ thi tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 được thực hiện theo phương thức xét tuyển (không thi môn chuyên ngành và môn ngoại ngữ). Cơ sở đào tạo xét tuyển dựa trên các tiêu chí chung như sau:

 • Hồ sơ dự tuyển: căn cứ trên kết quả học tập ở bậc học thạc sĩ, thành tích nghiên cứu khoa học, thư giới thiệu, môn ngoại ngữ (đạt trình độ ngoại ngữ như quy định tại mục 4 phần I),… để đánh giá xếp thứ tự ưu tiên.
 • Trình bày đề cương nghiên cứu: thí sinh trình bày đề cương đề tài luận án trước Tiểu ban chuyên môn.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05.4.2018 đến hết ngày 15.5.2018

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 25.5.2018 đến 05.6.2018

Thời gian công bố kết quả: Tháng 9.2018

Thời gian nhập học: Tháng 10.2018

 Địa chỉ nhận hồ sơ:

Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Số 5, Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.3510.9542 - 0912.119.009

Hoặc đọc thông tin chi tiết trên Website: www.hcmufa.edu.vn

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý cơ quan Thông báo xét tuyển đào tạo tiến sĩ năm 2018. Đề nghị các đồng chí phổ biến Thông báo này đến tất cả các cán bộ có nhu cầu của Quý cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Q. HIỆU TRƯỞNG       

Đã ký                                          

 

PGS.TS Nguyễn Văn Minh

 

 

 

 

 

 

Tags :
Thông tin Tuyển sinh khác