Thông báo

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Thông báo Dự kiến Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2018 – 2019 của sinh viên.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Dự kiến điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2018 - 2019

 

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo

 Dự kiến Điểm rèn luyện Học kỳ I năm học 2018 – 2019 của sinh viên (Link tại đây).

Các nội dung chấm điểm tương ứng như sau:

            I. Ý thức tham gia học tập (20đ)

            II. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường (25đ)

            III. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (20đ)

            IV. Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng (25đ)  

            V. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc người học đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (10đ)

            Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng Công tác sinh viên để được giải quyết.

            Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/4/2019 (Thứ 4)

            Sau thời gian trên, mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết.

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Tags :
Thông báo mới
Thông báo khác