Thông tin Mỹ thuật Số 03-04

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Danh sách Ban chấp hành Trung ương HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM khóa VI

    I. đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Mỹ thuật Việt Nam đã bầu 11 đồng chí sau đây vào Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI (theo thứ tự số phiếu).

01/ Họa sĩ Trần Khánh Chương
02/ Nhà điêu khắc Phan Gia Hương
03/ Họa sĩ Lê Huy Tiếp
04/ Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh
05/ Họa sĩ Bằng Lâm
06/ Họa sỹ Trương Bé
07/ Họa sĩ Đào Minh Tri
08/ Họa sĩ Lương Xuân Đoàn
09/ Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo
10/ Họa sĩ Trần Huy Oánh
11/ Họa sĩ  Vi Kiến Thành

Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI
Ban chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam Khóa VI

    II. Theo qui định của điều lệ, đồng chí Trần Khánh Chương ủy viên ban chấp hành – một trong hai ủy viên BCH được bầu có số phiếu cao nhất tại đại hội đã triệu tập BCH để bầu chủ tịch hội, BCH đã bỏ phiếu bầu chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI.

    Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam:
    Họa sĩ Trần Khánh Chương
    3/ Đồng chí Trần Khánh Chương – chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI đã họp Ban chấp hành và đề xuất với BCH số lượng Ban thường vụ, BCH đã quyết định Ban thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam gồm 5 đồng chí, trong đó có 01 Chủ tịch Hội 02 Phó chủ tịch Hội và 02 ủy viên Ban thường vụ.

    Ban chấp hành đã bầu các đồng chí:
    Hai phó chủ tịch:
1/ Họa sĩ Nguyễn Bằng Lâm
2/ Nhà điêu khắc Phan Gia Hương

    Hai ủy viên thường vụ:
1/ Họa sĩ Lê Huy Tiếp
2/ Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo

    Ban chấp hành đã bầu đồng chí Lê Huy Tiếp làm Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật TW Hội, đồng chí Nguyễn Đỗ Bảo làm Trưởng Ban kiểm tra TW Hội. Các nhiệm vụ của ủy viên BCH, thành viên Hội đồng nghệ thuật TW Hội và Ban Kiểm tra TW Hội sẽ được phân công vào kỳ họp Ban chấp hành TW Hội khóa VI kỳ họp thứ hai (tháng 3 - 2005).

    5/ Các hội đồng chuyên nghành, Chi hội của nhiệm kỳ V tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban chấp hành tổ chức bầu cử lại vào thời gian tới.
    6/ Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VI mong muốn toàn thể hội viên trong cả nước cùng với Ban chấp hành TW Hội khóa VI tiếp tục làm tốt công việc mà nhiệm kỳ V đã làm, triển khai tốt phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI và thực hiện tốt nhất nghị quyết mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần VI đã thông qua.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Chủ tịch
Họa sĩ Trần Khánh Chương

Các bài viết khác trong Thông tin Mỹ thuật Số 03-04