Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 2 kết quả được tìm thấy cho tag "quy-che"

Quy định Hoạt động khoa học - Công nghệ Trường Đại học Mỹ thuật Tp.HCM

Văn bản này quy định chế độ hoạt động Khoa học-Công nghệ của Trường Đại học Mỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, bao gồm khái niệm và nội dung hoạt động KH-CN; quy trình xét chọn, tuyển chọn, thẩm định, nghiệm thu đề tài, dự án KH-CN; quy đổi và chuyển đổi để công nhận công trình nghiên cứu và những điều khoản thi hành.

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng QLKH& HTQT được thành lập từ tháng 10 năm 2004, là bộ phận tham mưu cho BGH về xây dựng kế hoạch và phương hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.