Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 1 kết quả được tìm thấy cho tag "phong-tai-vu"

Phòng Tài vụ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về kinh tế, tài chính của Trường; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu, chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.