Tìm kiếm

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Có 2 kết quả được tìm thấy cho tag "bui-hai-son"

Tính Cách Của Thành Phố

Lại hay có câu hỏi, yêu cầu lạ lùng là : Làm sao có nền văn học, nghệ thuật, có tác phẩm  ngang tầm đất nước, tầm thủ đô, tầm thành phố. Mà thực tế là ngược lại, chính các tác phẩm  đã và đang có xác định tầm của đất nước, của kinh đô hay Thành phố!

Tượng Salon: Một Hướng Nhìn…

Triển lãm quy tụ 28 tác phẩm của 11 nhà điêu khắc gồm : Bùi Hải Sơn, Phan Nhất Phương, Nguyễn Anh On, Hoàng Tường Minh, Phan Ngọc Long, Trần Thanh Nam, Trần Việt Hưng, Vĩnh Đô, Đỗ Xuân Diệu, Nguyễn Thành Tuệ, Nguyễn Thanh Giang.