Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB – CNV và SV toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và  yêu cầu xây dựng phát triển trường;

- Quản lý sinh viên toàn trường;

- Đối với Bộ môn Lý luận chính trị trực thuộc Phòng có chức năng giảng dạy các môn Lý luận chính trị cho SV toàn trường theo kế hoạch học tập chung của nhà trường.

Nhiệm vụ

Về công tác chính trị tư tưởng

- Xây dựng chương trình, nội dung kế hoạch hoạt động, chỉ đạo thực hiện các chương trình, chủ động phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS, HSV, HCCB, đảm bảo hoạt động phục vụ tích cực cho nhiệm vụ của nhà trường, của Đảng và Nhà nước;

- Tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự chính sách, tổ chức các loại hình sinh hoạt, nhằm giáo dục nhân cách, đạo đức, hoài bão và nếp sống văn hóa cho CB – CNV và đặc biệt đối với SV trong trường;

- Khai thác các phương tiện thông tin tuyên truyền, phục vụ công tác giáo dục, khánh tiết, lễ hội và các đợt sinh hoạt phong trào;

- Chủ động và phối hợp với các Phòng, Khoa trong công tác SV; kết hợp với Đoàn TNCS, HSV, tổ chức, quản lý đời sống vật chất và tinh thần cho SV; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của SV, đề xuất những biện pháp kịp thời để xử lý.

Về công tác quản lý SV

- Nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chính sách, chế độ cho SV; tổ chức hướng dẫn giải đáp mọi thắc mắc của SV về quy chế đào tạo, chế độ chính sách, những quy định của Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường đối với SV. Định kỳ tổ chức các buổi đối thoại tiếp xúc giữa Ban giám hiệu đối với SV;

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế đào tạo, nội quy nhà trường đối với SV và đề xuất các biện pháp xử lý;

- Tổ chức chấm điểm rèn luyện cho SV toàn trường gửi kết quả điểm về Phòng Đào tạo theo quy định;

- Quản lý SV, tập hợp thống kê về lý lịch của SV;

- Chuẩn bị hồ sơ và là thường trực của Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của SV. Thường trực Hội đồng xét duyệt chế độ chính sách, miễn giảm học phí ... cho SV.

- Phụ trách xác nhận các giấy tờ liên quan đến SV như sau:

+ Giấy xác nhận vay vốn Ngân hàng

+ Chứng nhận xin hoãn nghĩa vụ Quân sự

+ Chứng nhận lý lịch SV

+ Giấy giới thiệu SV đi làm thêm ngoài giờ học

+ Giấy xác nhận là SV trường (dùng để bổ túc hồ sơ)

- Phụ trách giới thiệu việc làm cho SV; Khảo sát việc làm của SV sau khi ra trường.

Công tác thi đua, khen thưởng cho CB – CNV

Chuẩn bị hồ sơ và là thường trực của Hội đồng thi đua và khen thưởng của Nhà trường.

Công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị

- Trên cơ sở kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường, Trưởng bộ môn có trách nhiệm bố trí giảng viên phụ trách giảng dạy; duyệt đề thi và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giảng dạy;

- Chủ động lên lên kế hoạch, ôn tập và tổ chức thi tốt nghiệp các môn Lý luận chính trị cho sinh viên tốt nghiệp ra trường theo quy chế của Bộ GD &ĐT.

Công tác phối hợp

- Phối hợp với các Phòng, Khoa nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của SV, đề xuất những biện pháp kịp thời để xử lý;

- Phối hợp với Đoàn TNCS, HSV tổ chức các hoạt động phong trào văn – thể - mỹ, các hoạt động văn hóa xã hội, hoạt động giao lưu và các hoạt động phục vụ công tác chính trị của trường;

- Hỗ trợ Phòng Tài vụ đôn đốc SV đóng học phí và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm. Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính kiểm tra việc bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với SV.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

ThS Nguyễn Hoàng Yến: Phó Trưởng phòng

Nhân sự

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu 

2. Ông Trương văn Đức

 

Phòng ban khác