Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Phòng Tổ chức - Hành chính

Chức năng

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công việc tổ chức bộ máy quản lý của trường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp quy định, quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường;

- Tổ chức giao dịch hành chính, trao đổi thông tin giữa Ban Giám hiệu với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước; giữa Ban Giám hiệu với các bộ phận, với cán bộ công nhân viên và sinh viên trong trường.

Nhiệm vụ

Công tác tổ chức

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng, tổ chức bộ máy hành chính; giúp Ban Giám hiệu xây dựng quy chế hoạt động cơ quan, quy chế hoạt động của các bộ phận trực thuộc trường;

- Phối hợp với các Trưởng phòng, ban, khoa, Giám đốc trung tâm về việc xây dựng quy hoạch đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong các bộ phận của trường. Xây dựng, đề xuất và tham mưu cho Hiệu trưởng, Đảng ủy về quy hoạch lâu dài đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nội quy, quy chế của Nhà nước về định biên và quản lý biên chế; tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, đề bạt và bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động;

- Lập và quản lý hồ sơ về lương, thủ tục đề nghị nâng bậc, ngạch,... theo quy định của Nhà nước. Tổ chức và thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức và người lao động trong trường. Tổ chức, thực hiện công tác BHXH, BHYT, thỏa ước lao động, hợp đồng lao động,...;

- Lập và quản lý, lưu trữ hồ sơ, lý lịch của cán bộ, viên chức và người lao động. Xét và cấp giấy chứng nhận, giấy phép cùng các loại giấy tờ khác thuộc phạm vi tổ chức cán bộ, viên chức và người lao động trong trường. Thực hiện các dạng hồ sơ, thủ tục trong công tác tổ chức;

- Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, theo dõi và thông tin kịp thời đến Ban Giám hiệu, Đảng ủy những thông tin bên trong và bên ngoài có liên quan đến trường.

Công tác thi đua - khen thưởng

- Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính vừa là uỷ viên, vừa là thường trực Hội đồng Thi đua- khen thưởng của nhà trường;

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các nhân viên và các đơn vị trong nhà trường;

- Chuẩn bị hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xét duyệt;

- Lưu trữ hồ sơ thi đua - khen thưởng.

 Công tác thường trực bảo vệ cơ quan

- Phụ trách Tổ Thường trực bảo vệ, là nơi chịu trách nhiệm an toàn, trật tự trong toàn bộ khuôn viên nhà trường;

- Tổ Thường trực bảo vệ có trách nhiệm gìn giữ tài sản trong cơ quan, kết hợp với địa phương và các bộ phận có liên quan trong trường để xử lý hoặc đề nghị xử lý những trường hợp vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật.

Công tác hành chính văn thư

- Xây dựng và ban hành văn bản của trường. Quản lý việc sử dụng con dấu của trường theo quy định;

- Tổ chức khâu liên lạc, tiếp nhận, quản lý, giải quyết và lưu trữ công văn, giấy tờ, hồ sơ các cơ quan bên ngoài và các bộ phận liên quan theo đúng địa chỉ và đúng nguyên tắc về văn thư hành chính;

- Cấp các loại giấy giới thiệu, giấy công tác, nghỉ phép, nghỉ hè, chứng nhận lãnh tiền, bưu phẩm, sao y các văn bản, bằng cấp,... do trường cấp.

Công tác phối hợp

- Phối hợp với các khoa, phòng Đào tạo, phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế cùng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức và người lao động chuyên môn, nghiệp vụ, khoa học của trường;

- Cùng với phòng Quản trị thay mặt cơ quan gửi thiệp, hoa chúc mừng các đơn vị có quan hệ với trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1. ThS Lê Văn Duẩn: Trưởng phòng

2. Bà Nguyễn Thị Nguyệt: Phó Trưởng phòng

Nhân sự

1. Bà Nguyễn Thị Trâm Anh

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Chi

Tags :
Phòng ban khác