Phòng ban

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Tạp chí Mỹ thuật và cuộc sống

Tạp chí Mỹ thuật và cuộc sống có chức năng nghiên cứu, thông tin lý luận về mỹ thuật; là diễn đàn khoa học trên lĩnh vực mỹ thuật, công bố các kết quả nghiên cứu và hoạt động khoa học của đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, học viên, nghiên cứu  sinh trong và ngoài trường.

Ban Quản lý Ký túc xá

Ký túc xá (KTX) là một đơn vị thuộc trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo và điều hành toàn bộ công việc về ăn, ở và sinh hoạt của sinh viên trong KTX do trường quản lý.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng QLKH& HTQT được thành lập từ tháng 10 năm 2004, là bộ phận tham mưu cho BGH về xây dựng kế hoạch và phương hướng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của nhà trường.

Phòng Quản trị

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý, mua sắm, sửa chữa, bảo quản cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt của CB-CNV và SV của trường.
 

Phòng Tổ chức - Hành chính

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trong việc chỉ đạo thực hiện công tổ chức bộ máy quản lý của trường theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phù hợp quy định, quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và của trường.

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Đảng ủy trường trong việc định hướng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB – CNV và SV toàn trường, trong các lĩnh vực về đường lối chính sách, pháp luật, đạo đức, nhân cách, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lĩnh vực đã nêu cho phù hợp với thực tiễn và  yêu cầu xây dựng phát triển trường

Phòng Đào tạo

- Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trong việc định hướng công tác đào tạo của trường trước mắt và lâu dài;
- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập của trường.

Phòng Tài vụ

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý kế hoạch về kinh tế, tài chính của Trường; theo dõi, giám sát và kiểm tra việc thu, chi, sử dụng tài chính, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính trong toàn trường.