Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật

Chức năng

Khoa Lý luận và Lịch sử mỹ thuật đào tạo cử nhân ngành lý luận, phê bình và nghiên cứu về lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới. Sinh viên tốt nghiệp có vốn kiến thức phong phú về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối Văn hóa Văn nghệ của Đảng Cộng Sản Việt Nam; nguyên lý Mỹ học Mac – Lênin và lý luận mỹ thuật; lịch sử mỹ thuật Việt Nam và thế giới, có kiến thức cơ bản về nghệ thuật tạo hình. Đông thời có khả năng độc lập nghiên cứu, phê bình và giảng dạy mỹ thuật, phương pháp làm việc, có khả năng sư phạm (giảng dạy và thuyết trình) và có một ngoại ngữ thông thạo nhất định (chủ yếu là tiếng Anh) để có thể cập nhật thông tin, biên dịch tài liệu nước ngoài bổ sung kiến thức về Mỹ Thuật.

Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cho sinh viên trong khoa, lên lịch dạy cho cán bộ giảng viên và thời khóa biểu cho sinh viên các lớp;

- Tổ chức duyệt đề cương, phân công giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên của khoa;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của trường.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1. ThS Đặng Long Can

2. TS Trương Phi Đức

 

Tags :
Khoa khác