Khoa

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Khoa Đồ họa

Chức năng

- Đảm nhiệm công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức giảng dạy, quản lý chương trình, bố trí học tập các học phần cho sinh viên trong khoa Đồ họa.

Nhiệm vụ

- Tổ chức các chương trình đào tạo và giảng dạy trong khoa;

- Quản lý sinh viên, lên lịch phân công giảng viên;

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động chung của trường;

- Tổ chức và hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp.

Cơ cấu tổ chức

Cán bộ quản lý

1. ThS Lê Phi Hùng (Phụ trách Khoa)

Ban giảng viên

+ Tranh in

1. ThS Nguyễn Thị Xuân Hạnh

2. ThS Hoàng Lan Anh

3. ThS Đặng Văn Long

4. ThS Đặng Minh Thành

+ Tranh truyện

5. CN Lê Phi Hùng

6. CN Nguyễn Quyết Định

7. CN Phan Vũ Linh

Tags :
Khoa khác