Giới thiệu

Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh...

Cơ cấu tổ chức DHMT

Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo chế độ một thủ trưởng.
   

  1. Hội đồng Trường
  2. Lãnh đạo Trường:

            Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng

  1. Các phòng chức năng:

            Phòng Hành chính, Tổng hợp;

            Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế;

            Phòng Công tác sinh viên;

            Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

  1. Các khoa:

            Khoa Mỹ thuật tạo hình;

            Khoa Mỹ thuật ứng dụng;

            Khoa Sư phạm Mỹ thuật;

            Khoa Kiến thức cơ bản.

  1. Các tổ chức trực thuộc:

            Trung tâm Thông tin, Thư viện;

            Trung tâm Mỹ thuật ứng dụng, Tin học và Ngoại ngữ;

  1. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam
  1. Các đoàn thể và tổ chức xã hội.

 

Tags :
Giới thiệu khác